Rozwód

Prawo rodzinne, rozwód, separacja. Adwokat Merker, adwokat rozwodowy.Prawomocny wyrok sądu rozwiązujący małżeństwo kończy ten związek, jednak jego skutki mogą być odczuwalne przez byłych małżonków do końca ich dni. Po rozwodzie nadal będą rodzicami (kwestie alimentów, władzy rodzicielskiej) jak i byłymi małżonkami (kwestie nawet dożywotnich alimentów na byłego małżonka, wzajemne rozliczenia).
Prawomocny wyrok rozwodowy (także ustanawiający separację) powoduje postanie rozdzielności majątkowej. Wyrok ten jest skuteczny wobec wszystkich kontrahentów stron. Czyli po prawomocności nie odpowiadamy za nowe długi małżonka. Jeżeli długi już istnieją warto rozważyć wystąpienie z pozwem o zniesienie ustawowej wspólności z datą wsteczną do sądu rejonowego. Wyrok lepiej zabezpiecza interesy niż umowa majątkowa małżeńska zawarta u notariusza.
Po orzeczeniu rozwodu bądź separacji małżonkowie po sobie nie dziedziczą.
W sprawie o rozwód Sąd z urzędu rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, alimentach na niepełnoletnie dzieci może orzec o alimentach na rzecz małżonka, orzec o wspólnym mieszkaniu stron, podziale majątku wspólnego stron.
Ze sprawami rozwodowymi zetknąłem się po raz pierwszy gdy rozpocząłem pracę w sądzie w 1998r. Od tego czasu sprawy rodzinne pozostają w kręgu mojego szczególnego zainteresowania zawodowego. Ostatnie jedenaście lat pracy spędziłem w Sądzie Okręgowym w Katowicach w Wydziale Cywilnym Rodzinnym, w którym rozpatrywano sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, uznanie zagranicznych wyroków w sprawach rodzinnych za skuteczne na terenie kraju. W Wydziale tym rozpoznawano także apelacje od orzeczeń wydanych przez podległe wydziały rodzinne i nieletnich w sądach rejonowych.
Moja praca na stanowisku asystenta sędziego obejmowała kontrolę prawidłowości wniesionych pozwów, sporządzane projektów orzeczeń – postanowień, w tym o zabezpieczeniu roszczeń i orzeczeń kończących postępowania wraz z ich uzasadnieniami. Sprawdzałem prawidłowość wniesionych środków odwoławczych od orzeczeń sądów rejonowych jak i apelacji wniesionych od orzeczeń Sądu Okręgowego w Katowicach. Przez moje ręce przeszło kilkadziesiąt tysięcy spraw o rozwód. Obecnie wykorzystuję zdobytą wiedzę pracując jako adwokat. Rozwód i pozostałe sprawy z zakresu prawa rodzinnego należą do spraw w których specjalizuję się zawodowo.
Wiem jak przygotować pozew i przeprowadzić proces, na każdym jego etapie, by zadbać o interesy mojego klienta. Do sprawy podchodzę w sposób indywidulany, zdaję sobie sprawę, że w wielu procesach chodzi o szybkie uzyskanie wyroku, czasami zaś z różnych powodów konieczne będzie dłuższe i dogłębne postępowanie dowodowe.
Pierwsze spotkanie w kancelarii to niezobowiązująca do dalszej współpracy porada prawna. Porada trwa do dwóch godzin i kosztuje 200 zł brutto. Wówczas szczegółowo wyjaśniam jak wygląda proces o rozwód, czym różni się od separacji i unieważnienia małżeństwa. W zależności od sytuacji i potrzeb klienta ustalamy strategię prowadzenia procesu, która ma doprowadzić do realizacji założonych celów.
W razie potrzeby szybkiego ustalenia kwoty należnych alimentów, czy też uzyskania rozstrzygnięcia w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem albo ich tymczasowego wstrzymania wraz z pozwem składam stosowne wnioski o zabezpieczenie powództwa. Orzeczenia o zabezpieczeniu powództwa są wydawane najszybciej, stanowią podstawę do realizacji swoich uprawnień już w toku procesu, przed wydaniem ostatecznego wyroku. W przypadku alimentów jest to o tyle istotne, że w wyroku alimenty są zasądzane od jego prawomocności, tym samym nie obejmują okresu sprzed wydania wyroku.
Jeżeli klient decyduje się na zlecenie reprezentacji w procesie ustalamy w pisemnej umowie kwotę wynagrodzenia i sposób jego płatności. Opłata za poradę jest zaliczona na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy. Wynagrodzenie można płacić w ratach, także w formie przelewów bankowych.
Zapewniam pełną obsługę na każdym etapie postępowania. Na życzenie klienta występuję do właściwych organów o niezbędne dokumenty – np. akty stanu cywilnego, zaświadczenia o zameldowaniu. Mogę reprezentować klienta w toku postępowań egzekucyjnych (alimenty, kontakty, wydanie dziecka).
W uzgodnieniu z klientem podejmuję się  pozasądowej mediacji z drugą stroną, co często przyspiesza proces i pozwala na załagodzenie sporu.
Jeżeli klient pozostaje w sakramentalnym związku małżeńskim, na jego życzenie sugeruję jak poprowadzić sprawę, by wykorzystać materiały z procesu o rozwód w charakterze dowodów przed trybunałem.

Zapraszam do skorzystania z porady prawnej wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem sprawy rozwodowej, bądz zainteresowane tematyką jaką jest rozwód. Adwokat Katowice Bogdan Merker ul. Przemysłowa 10 lok. 127.