Zakres usług

Do moich szczególnych zainteresowań należą:

Prawo Rodzinne
Prawo rodzinne- specjalizacja adw. Bogdan MerkerRozwód, separację, unieważnienie, stwierdzenie istnienia bądź nieistnienia małżeństwa. Są to różne instytucje prawne, w zależności od sytuacji klienta należy wybrać jaki sposób zakończenia związku będzie dla niego najkorzystniejszy.
Ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka
Władzę rodzicielską (przyznanie, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, uchylenie ograniczenia, przywrócenie władzy),
Obecnie kontakty z dzieckiem nie zależą od posiadania władzy rodzicielskiej, mogą być regulowane elastycznie, stosownie do potrzeb dziecka i rodziców (szczególnie tych pracujących za granicą). Mogą być uregulowane także w formie rozmów przez telefon, Skype’a. Prawo do kontaktów mają nie tylko rodzice, ale wszyscy członkowie rodziny związani z dzieckiem, a nawet osoby niespokrewnione, które mają szczególną więź z małoletnim – np. przyszywany wujek, były konkubent, opiekunka.
O ubezwłasnowolnienie (całkowite lub częściowe)
Ustanowienie lub zmianę w zakresie sprawowanej opieki lub kurateli
Ustanowienie rodziny zastępczej (w tym spokrewnionej)
Koszty utrzymania matki w czasie ciąży,
Alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie, egzekucja, wygaśnięcie alimentów) na małoletnie dziecko, byłych małżonków innych członków rodziny, w tym przebywających do domach pomocy społecznej,
Podział majątku wspólnego małżonków. W tym zakresie oferuję pomoc w postępowaniu przed sądem jak i w formie ugody,
Postępowania w sprawach nieletnich. Gdy małoletni dopuści się czynu zabronionego lub jest zdemoralizowany o jego losie będzie decydował sąd rodzinny. Nieletniemu w takich sprawach może grozić objęcie nadzorem kuratora (zdarza się, że koszty kuratora ponoszą wtedy co miesiąc jego rodzice), nieletni może zostać de facto pozbawiony wolności przez umieszczenie w odpowiednim ośrodku. Przy pomocy rodziców i dobrze prowadzonej obronie można uzyskać orzeczenie, które będzie oddawało dziecko pod nadzór rodziców, bez konieczności odrywania nieletniego od rodziny.
W takich postępowaniach nieletni, każdy z rodziców, opiekunów jak i pokrzywdzonych może korzystać z pomocy adwokata. Rozstrzygnięcie wydane przez sąd w takim postępowaniu może być podstawą do dochodzenia innych roszczeń – odszkodowania i/lub zadośćuczynienia.

Prawo Spadkowe
Spadek, dziedziczenie, testamentPostępowania spadkowe – nabycie spadku, uchylenie się od skutków prawnych nabycia spadku (np. po odziedziczeniu niechcianych długów), dział spadku,
Każdy z nas posiada jakiś majątek i każdy z nas będzie kiedyś spadkodawcą. Warto za życia zastanowić jak się rozdysponować swoim mieniem, tak aby nie zostawić naszych bliskich w trudnej sytuacji z nieuregulowanym stanem prawnym naszego majątku. Zapraszam każdą osobę która chciałaby np. uniknąć dziedziczenia długów spadkowych, jest ciekawa czy w danej sytuacji warto przyjąć czy też lepiej odrzucić spadek. Jak sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem sporządzić testament. Jak uniknąć konieczności procesowania się przez zagranicznym sądem, gdy nasz bliski umarł poza granicami kraju.

Zasiedzenie

Odszkodowania, zadośćuczynienia

Upadłość konsumencka