Zarobki a wysokość alimentów.

Bardzo często Klienci zadają mi pytanie: „Alimentów w jakiej wysokości mogę się domagać na rzecz dziecka ?”.  Aby właściwie odpowiedzieć na tak zadane pytanie, w pierwszej kolejności należy ustalić stan faktyczny sprawy. Sąd decydując o wysokości alimentów, jakie przysługują małoletniemu, nigdy nie używa prostego, uniwersalnego przelicznika. Zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o. wysokość alimentów uzależniona jest z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka, z drugiej zaś od możliwości zarobkowych i majątkowych strony zobowiązanej do płacenia alimentów.

 

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

 

Są to niezbędne potrzeby dziecka, wynikające z jego stan rozwoju oraz wieku. Można je podzielić na potrzeby materialne, konieczne do zapewnienia prawidłowej egzystencji (mieszkanie, żywność, ubiór, szeroko rozumiana opieka medyczna) oraz potrzeby niematerialne, mające zapewnić małoletniemu odpowiedni rozwój intelektualny, fizyczny. Do tej grupy należą wydatki związane z edukacją, zainteresowaniami dziecka, realizacjami pasji, hobby.

Bardzo często strony (w tym profesjonalni pełnomocnicy) przedstawiają bardzo szczegółowe wyliczenia wydatków, składających się na koszty utrzymania dziecka, nieraz korzystając z specjalnie stworzonych w tym celu formularzy. Nie jest to konieczne. Sędzia w sądzie rodzinnym, posiada dogłębną wiedzę na temat co najmniej podstawowych potrzeb dzieci. Zamiast tracić czas na szczegółowe, kazuistyczne wyliczenie lepiej skoncentrować się na rzetelnym wykazaniu kosztów bez drastycznego ich zawyżania. Proszę pamiętać, że raz stracona wiarygodność w oczach sądu może rzutować na wynik postępowania.

 

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji

 

Przez ustawowe określenie „ możliwości zarobkowe i majątkowe” należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście osiągane i uzyskiwane ze swojego majątku, lecz także te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Możliwości te obejmują wysokość zarobków, które osoba zobowiązana do alimentacji, przy swoim wieku, stanie zdrowia, wyuczonym zawodzie jest w stanie uzyskać, lecz nie osiąga ich z przyczyn nie zasługujących na uwzględnienie.

 

Należy pamiętać, iż w każdej sprawie rozwodowej, gdy strony posiadają małoletnie dzieci, Sąd obligatoryjnie rozstrzyga o obowiązku utrzymywania dzieci. Wysokość alimentów należnych dzieciom od tego z rodziców, któremu Sąd nie powierzył wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi, jest ustalana indywidualnie. Wysokość alimentów, jakie uzyskamy na rzecz dzieci uzależniona jest od tego, jakie koszty utrzymania dzieci jesteśmy w stanie udowodnić oraz od tego, w jakiej wysokości dochody osiąga rodzic zobowiązany do alimentacji i jaki ma majątek. Wskazać należy, iż małoletnie dzieci rozwodzących się małżonków winny nie odczuwać negatywnych skutków rozwodu, w tym skutków materialnych. Rodzice winni podzielić się z dziećmi swoimi dochodami, nawet gdyby były one niewielkie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *